ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Styremøte 11. Okt. 2016 KL 1800 på Holsrud

Til stede: Ragnar, Vigdís, Dag Jarle, Dag, Bjørn, Berit, Hans Jørgen og Hjermund
Ikke tilstede: Wenche

 Innkalling godkjent
 Forrige styrermøtereferat godkjent.

LogoSandeGK75Godkjenning av referat 23.august 2016.

Økonomisk oversikt:
Resultat regnskap periode 1-7 gjennomgått. Økonomi under kontroll.
Nedgang i inntekter bl.a. grunnet lavere medlemstall. Utgifter må holdes nede.

Planlegging møter i høst:
Møte med grunneiere 29. sept. Kl. 19.30 på Holsrud

Tilstede: Ragnar Weberg, Hjermund Martinsen, Vigdis Johansen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen (referent)

Referat fra juni- møtet ble godkjent

Utleie av klubbhuset:
• Styret vedtok å øke prisen med Kr. 200,- på helgeprisen, gjeldene fra 01.09.2016. Inngåtte avtaler for 2016 endres ikke.

Regnskap
• Vigdis og Ragnar rydder opp i dobbelt betalt moms.

Styremøte i Sande Golfklubb 23.aug.2016
Tilstede: Hans Jørgen, Wenche, Vigdis, Hjermund, Jarle, Berit (referent), Ragnar

Sak 1. Ref. fra forrige styremøte. Godkjent, med noen kommentarer.
Utleieprisen for klubbhuset økes fra 1.sept. Utleie-ansvarlig, Aase, får beskjed. Det må taes med i fremtidige kontrakter at det tas « Forbehold om prisjustering» hvis leietidspunktet er langt fram i tid.

Tilstede: Ragnar Weberg, Hjermund Martinsen, Vigdis Johansen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen og Bjørn Berger

Referat fra mai-styremøtet ble godkjent

Markedsføring:
• Jakten på sponsorer og derav sponsormidler og oppfølging av disse intensiveres.
• Det ble besluttet at 2 Beach-flagg kjøpes inn i forbindelse med profilering av klubben