ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen, Berit Bøhmer.
Møtereferent: Hans J. Kvisle

Referat fra styremøte 3. mai: Godkjent.

Økonomi status: Resultatrapport pr. d. d. ble gjennomgått. 
Ny Låneavtale med Sande Kommune ikke avklart.
Golfklubben har mottatt minnegave kr. 18.170.- etter Halvdan Rånes plutselige bortgang.
Utestående krav medlemskontingent er pr. d. d. ca kr. 42.000. Purres opp stadig.

Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger, Wenche Utheim, Svein Friberg, Venke Gulli og Dag Olav Jensen.

• Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
• Den økonomiske situasjon ble gjennomgått. Ansees tilfredsstillende, må holde utgiftene nede. Evt. større maskin-reparasjoner vil bli en utfordring. 
  Medlemsstatus viser 469 medlemmer per d.d. 
• Banen er pr. i dag i god stand men greenene skal ettersåes. Maskinkjørekurs (klippe-maskinene) ble avholdt 2.mai og 9 stk.møtte opp til opplæring. Vi tenger flere til dugnad på klipping. Dugnadslister på klipping må lages. Det jobbes med reparasjon av vanningsanlegget. (Cato, Bjørn og Dag Olav) 

Redigert Referat fra Styremøte i Sande Golfklubb 9.mars 2017

Tilstede: Ragnar Weberg, Vigdis Johansen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger og Dag Olav Jensen.

• Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
• Årsmøtets Agenda: Vi gjenomgikk agendaen sammen med møtedirigent Tommy Svendsrud.
• Driftsresultat: 2016 går med ett lite underskudd.

Redigert referat fra styremøtet i SGK 19. april 2017

Ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.
Gjennomgang av økonomien, some r tilfredsstillende.
Årsgreenfeekort 2017 for de som har betalt ligger i «blå boks» på kontoret ved Golfbox
Banen åpnet med vintergreener 1. April, med sommergreener fra 14.04.2017. Det er noe sopp på greenene, greenkeeper er optimistisk og mener de vil spire og gro igjen etter det som er sådd.

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13. februar 2017
Tilstede: Hjermund Martinussen, Dag Jarle Taagerud, Vigdis Johansen, Dag Olav Jensen og Bjørn Berger

  • Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
  • Diverse diskusjon rundt rekruttering til valgkomiteen, og det jobbes videre med å finne gode representanter.