ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Referat fra Styremøtet 2. august 2017 kl. 18.00
Til stede: Ragnar, Dag Olav. Hans Jørgen. Berit og Wenche

Godkjenning av Referat fra forrige styremøte
Økonomisk status : Vi har per dato et overskudd på ca 180000. Det ligger ca 200000 til forfall. Vi kommer antakelig til å ende rundt budsjett.

Medlems-status 479 uendret

Banen
Vanningssystemet
Det har vært utført mange timers arbeid for å utbedre skadene. Dag setter opp et overslag over antall timer som er brukt. Dette sendes på mail til Bjørn. Når Ragnar får oversikt over utgiftene, sender han oversikten til forsikringsselskapet. Vanningsanlegget fungerer nå veldig bra. Man må sette inn en Flow-regulator som koster ca 2000 kroner.


Referat fra Styremøte i Sande Golfklubb 5. juli 2017
Tilstede: Ragnar Weberg, Wenche Utheim, Berit Bøhmer, Bjørn Berger, Svein Friberg, Per Steffensen og Venke Gulli (delvis) .
Møtereferent: Per Steffensen

Ref. styremøte 7. juni: Godkjent.
Økonomi status: Gjennomgikk resultatrapport pr. d. d. Klubben har for tiden god kontroll på økonomien.
Medlemsstatus: 479 medlemmer. Liten økning fra forrige oppdatering.

Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger, Wenche Utheim, Svein Friberg, Venke Gulli og Dag Olav Jensen.

• Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
• Den økonomiske situasjon ble gjennomgått. Ansees tilfredsstillende, må holde utgiftene nede. Evt. større maskin-reparasjoner vil bli en utfordring. 
  Medlemsstatus viser 469 medlemmer per d.d. 
• Banen er pr. i dag i god stand men greenene skal ettersåes. Maskinkjørekurs (klippe-maskinene) ble avholdt 2.mai og 9 stk.møtte opp til opplæring. Vi tenger flere til dugnad på klipping. Dugnadslister på klipping må lages. Det jobbes med reparasjon av vanningsanlegget. (Cato, Bjørn og Dag Olav) 

Tilstede: Ragnar Weberg, Per Steffensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim, Dag Olav Jensen, Berit Bøhmer.
Møtereferent: Hans J. Kvisle

Referat fra styremøte 3. mai: Godkjent.

Økonomi status: Resultatrapport pr. d. d. ble gjennomgått. 
Ny Låneavtale med Sande Kommune ikke avklart.
Golfklubben har mottatt minnegave kr. 18.170.- etter Halvdan Rånes plutselige bortgang.
Utestående krav medlemskontingent er pr. d. d. ca kr. 42.000. Purres opp stadig.

Redigert referat fra styremøtet i SGK 19. april 2017

Ingen kommentarer til referatet fra forrige styremøte.
Gjennomgang av økonomien, some r tilfredsstillende.
Årsgreenfeekort 2017 for de som har betalt ligger i «blå boks» på kontoret ved Golfbox
Banen åpnet med vintergreener 1. April, med sommergreener fra 14.04.2017. Det er noe sopp på greenene, greenkeeper er optimistisk og mener de vil spire og gro igjen etter det som er sådd.