ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

LogoSandeGKStyret innkaller herved til årsmøte i Sande Golfklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 21. mars 2018 kl. 19.00 i klubbhuset på Holsrud.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må må være styret i hende senest 2 uker før, dvs senest 7. mars. 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av klubben minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13 desember 2017

Tilstede: Ragnar Weberg, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim og Bjørn Berger.

Referat fra styremøte 15 november ble godkjent.

Økonomi status: Ragnar ga en ryddig og god orientering om klubbens økonomi. Status er at økonomien pr. dags dato relativt god. Forslag til neste års budsjett (2018) er utarbeidet av Ragnar. Eventuelle forslag til forandringer/innspill til budsjettet sees på i neste styremøte.

Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim og Bjørn Berger.

Referent: Bjørn Berger

Referat fra styremøte 6 september ble godkjent.

Økonomi status: Ragnar ga en ryddig og god orientering om klubbens økonomi. Status er at økonomien pr. dags dato god.

Medlemsstatus: 474 medlemmer. To ned fra siste styremøte.

Klubbhus-utleie : Det inngås avtale med  Arild Johansen om ansvar  for utleie av klubblokale fra 2018, når Aase avslutter sin funksjon. Avtalen omfatter blant annet visninger, handtering av bestillinger, vask, samt innkjøp av rekvisitter.

 Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 15.nov. 2017

Tilstede: Dag Olav Jensen,Per Steffensen, Bjørn Berger,Hans Jørgen Kvisle, Venke Gulli, Svein Friberg og Berit Bøhmer

Ref. fra styremøte 4.okt ble godkjent.

Økonomisk status er tilfredstillende.

Medlemsstatus: 469 pr 12.11.2017

Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Hans Jørgen Kvisle, Bjørn Berger, Per Steffensen, Svein Friberg og Venke Gulli (delvis) .

Møtereferent: Svein Friberg

Ref. styremøte 6. august: Godkjent.

Økonomi status: Gjennomgått resultatrapport pr. d. d. Klubben har for tiden grei økonomi

Medlemsstatus: 476 medlemmer. En ned fra sist.

Klubbhus-utleie Organiseringen av utleie fra 2018
- Det ønskes etablert en ansvarlig klubbhus-gruppe på 5-6 personer, etter at Aase slutter. Pr. nå kun to som tilbyr seg. Alle må forsøke å finne villige kandidater. Utleien gir oss inntekt på ca 100 000,- pr år.