ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id.

Valg referent. Hans J. Kvisle
Tilstede: Antero, Halck, Nilssen, Weberg, Bøhmer, Kvisle
Godkjenne styremøte. Forrige styremøte godkjent.
Økonomi. Resultatrapport gjennomgått. Etter bokettersyn, krever Skatteetaten krever tilbakebetalt ca. kr. 300.000 i mva. som tidligere er blitt tilbakeført Golfklubben. Klubben har ikke tapt noe reelt på denne feilen, men vi har trodd at økonomien har vært bedre enn den reelt er.
Pr. nå er det 17.000 kr. i utestående kontingent.

Tilstede: Ragnar, Berit, Ingeborg, Antero, Knut, Alf.

Valg av referent: Alf

Referat forige styremøte ble godkjent.

Resultatrapport: Resultatrapporten ble gjennomgått og godkjent.

Utestående kontingent: Pr. dd. er det 19 medlemmer som ikke har betalt sin kontingent.
Purringer er sendt ut, og det arbeides med saken.

Tilstede Ragnar,Berit,Ingeborg,Hans Jørgen,Per,Jan-Petter,Antero,Knut.

Referat fra forrige møte gjennomgått og godkjent.

Økonomi:
Per har nå fått signaturrett for klubben i banken.
Det er hittil i år et overskudd på ca.100000,- men regningen på
servicen av green/og roughklippere kommer før påske og ventes å
gi kraftig utslag i regnskapet. Kaffe og brusautomatene går med
underskudd og sies opp når kontrakten går ut neste år. Pris på leie av
golfskap vurdert. 

Tilstede: Per,Antero,Jan-Petter,Alf,Knut,Ingeborg,Hans Jørgen,Ragnar og Berit

Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

Økonomi : Foreløpig overskudd og god kontroll av utgiftene.
Svært positivt at banen ble åpnet 13.april.
Greenfeeinntektene er svært positive, en god start.
Det er vanskelig å få inn Medlemskontigenten fra enkelte, ca kr.64,000 er fortsatt utestående,

Valg av referent: Per Steffensen
Referat fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Regnskap
Resultatrapport pr. 06.03, gjennomgått uten merknader. Tidlig på året ennå.

Årsmøte 2019
Alt under kontroll
Innkalling er lagt ut Sande Golfklubb sin hjemmeside. Der er også alle dokumenter tilgjengelige
• Møteleder: Kristian Larsen har blitt spurt og sagt seg villig. Møteleder blir valgt på årsmøte