Referat Styremøte 12. januar 2022

Oppmøte: alle

Referent: Kaja


Referat fra forrige styremøte: godkjent
Positive tilbakemeldinger på den økonomiske årsrapporten. Godt overskudd også i år
Tenke på å øke budsjettet noe mtp økte priser på strøm og gjødsel
Opprydding i bunkerrommet skal tas snart
Rogh-klipppren er påbegynt
Valgkomiteen stiller ett år til
Styreleder skriver årsrapporten fra styret som gjennomgås på neste styremøte
Gå ned til 30 baller pr. kurv i ballmaskinen. Beholde pris kr. 20 siden det også brukes mynter
Hoff, Solum og Sande samarbeid om Holmestrandmesterskapet 18 og 19 juni
Antall medlemmer gikk noe ned før jul som vanlig