Referat fra styremøte i Sande Golfklubb 13 desember 2017

Tilstede: Ragnar Weberg, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim og Bjørn Berger.

Referat fra styremøte 15 november ble godkjent.

Økonomi status: Ragnar ga en ryddig og god orientering om klubbens økonomi. Status er at økonomien pr. dags dato relativt god. Forslag til neste års budsjett (2018) er utarbeidet av Ragnar. Eventuelle forslag til forandringer/innspill til budsjettet sees på i neste styremøte.

Medlemsstatus: Det er knapt 450 medlemmer ved årets slutt. Det ble diskutert om hvordan kunne øke medlemsmassen. Det ble foreslått å ta kontakt med firmaer og kommunale/statlige etater for å se på om det er mulig å rekruttere personer som skal bli, eller nettopp er blitt pensjonister. Wenche sa seg villig til i se på mulighetene, samt også og utarbeide en powerpoint presentasjon som kan brukes i rekrutteringsøyemed. Det ble vedtatt å sende et brev til tidligere medlemmer og invitere dem tilbake, til en god inngangs-pris. Intensivert VTG-kurs til våren kan forhåpentligvis skaffe nye medlemmer

Låneavtale medkommunen: Det ble avholdt et møte med rådmann og kommunenes økonomisjef den 5 desember, samt et påfølgende møte 6 desember med diverse kommunepolitikere. Det ble i møtene gitt en orientering om golfklubbens forretningsplan, drift og økonomiske aspekter, samt å påpekt hvilke folkehelsefremmende gevinster golfen kan gi. Kommunen hadde stor forståelse for klubbens gjøren og laden, og politikerne virket positive i forhold til klubbens ønske om en lavere rente og mulighet for forlengelse av angjeldende lån gitt av kommunen. Saken vil bli tatt opp på førstkommende kommunestyremøte for avgjørelse.

Banen: Banens slopetabell skal evalueres hvert 5 år. Dette skal således gjøres i 2018. Ragnar undersøker om det er nødvendig å slope på nytt, eller om vi kan videreføre dagens tabell.

Sponsorer : Ragnar har utarbeidet et forslag til julekort/brev. Forslaget ble applaudert og Ragnar sender kort/brev i E-mail’s form til våre sponsorer.

Betalingsterminal: Betalingsterminal og kassaapparat i kafeteriaen må fornyes i 2018. Det ble besluttet å leie terminal og kassaapparat for 5 år. Månedlige kostnader for leie er kr. 375.-

Årsrapporter : Ragnar sender påminnelse til de forskjellige komiteene og ber om at det innsendes årsrapporter.

Årsmøte: Dato for golfklubbens Årsmøte2018 ble fastsatt til onsdag 21 mars.

Møteplan 2018: Datoer for styremøter kommende år ble vedtatt

Neste styremøte avholdes 10 januar kl. 18:00

Referent.
Bjørn Berger