Tilstede: Ragnar Weberg, Dag Olav Jensen, Hans Jørgen Kvisle, Wenche Utheim og Bjørn Berger.

Referent: Bjørn Berger

Referat fra styremøte 6 september ble godkjent.

Økonomi status: Ragnar ga en ryddig og god orientering om klubbens økonomi. Status er at økonomien pr. dags dato god.

Medlemsstatus: 474 medlemmer. To ned fra siste styremøte.

Klubbhus-utleie : Det inngås avtale med  Arild Johansen om ansvar  for utleie av klubblokale fra 2018, når Aase avslutter sin funksjon. Avtalen omfatter blant annet visninger, handtering av bestillinger, vask, samt innkjøp av rekvisitter.

Det ble besluttet å ikke øke utleieprisene av klubbhuset.

Klubbhus: Dag Olav og Åse samt rørlegger Weum har ordnet opp med siliconering rundt oppvaskemaskin på kjøkkenet samt utført diverse riving, montering og rørarbeider på vaskerom/handicaptoalett.

De har videre stått for innkjøp av en brukt vaskemaskin som plasseres på vaskerommet.

Router fra ICE nett er skiftet og ny plassering funnet for å gi bedre Internettforbindelse. Målinger tilsier mye bedre nett nå.

Banen: Forsikringsdekningen i forbindelse med lynnedslag i vanningsanlegget i 2016 ble innvilget av forsikringsselskapet med ytterligere Kr. 45.000-. Vanningsanlegget er nå helt i orden.

Vanningsanlegget skal skrus av for vinteren og Kay og Cato kontaktes.

Det skal gjennomføres hullpipelufting av greener fredag 13 oktober kl 11:00. Ansvarlig for gjennomføringen er Kay. Det anmodes om at flest mulig stiller opp.

Sponsorer : Jensen Møbler sponser klubben med Kr 5000.- og har videre gitt muntlig lovnad om samme bidrag i 2018.

Bruktmarked: Bruktmarkedet avholdes 28 og 29 oktober.

VTG-kurs : Det blir ikke avholdt VTG-kurs i høst.

Eventuelt: Det er ønskelig med tilgang til strøm for bobiler på parkeringsplassen. Ref siste styremøte vil Svein se på dette. Eventuell gjennomføring av prosjektet er ønskelig våren 2018.